การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวใหม่เป็นข้าวเก่าโดยใช้ไอน้ำ

Accelerated aging of […]