การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

Evaluation of the Re […]

การมีส่วนร่วมและการยอมรับของพนักงานประจำทีมีต่อกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานธุรกิจน้ำมัน :บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เขตลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Participation and Ac […]