ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการปรับโครงสร้างองค์กร : กรณีศึกษากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police officer ’s Sa […]