ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนวิธีการแทรกแซงราคาข้าวเปลือกจากโครงการประกันราคาข้าวเปลือกเป็นโครงการรับจำนำข้าวเปลือกต่อเงินออมในครัวเรือนของชาวนาจังหวัดปทุมธานี

Effects of the Modif […]