การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ความสามารถในการหากำไรและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยเคมีอินทรีย์ : กรณีศึกษาอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

Cost Structure, Prof […]