ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อธัญพืช เพื่อสุขภาพกราโนล่า ในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing factors th […]

คุณค่าที่รับรู้และคุณค่าตราของร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อวัสดุก่อสร้างระหว่างร้านดูโฮมและไทวัสดุในจังหวัดปทุมธานี

Perceived Value and […]