ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี

Social Responsibilit […]

การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

Evaluation of the Re […]