การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกรรณิการ์และการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบของกรรณิการ์

Study on Optimum Con […]