อิทธิพลของการขึ้นรูปแผ่นโลหะทองเหลืองด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง โดยการสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข

Influence of forming […]