พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี

Computer user’s Beha […]