บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักความรู้แบบองค์รวมเรื่อง ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

The computer assiste […]

การพัฒนาเลิร์นนิงออบเจ็กต์บนแท็บเล็ต เรื่อง งานประดิษฐ์ของฉันที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Development of learn […]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

Development of Compu […]

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ห้องสมุดและการค้นคว้า

Computer Assisted In […]

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสื่อสารมวลชนกับการศึกษา เรื่อง แบบจำลองกระบวนการสื่อสารมวลชน

Computer Assisted In […]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องถ่ายภาพเพื่อการสื่อความหมาย

The Development of C […]

ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชการพระนคร ที่มีต่อการให้บริการในงานกิจการศึกษา

The Development of C […]

การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป

The Development of C […]

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง มารยาทไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

A Comparative Study […]