การวิเคราะห์การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังเพือใช้ในการผลิตSpindle Motors ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของการผลิตฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive) เพื่อผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาบริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางกะดี

An Analysis of Inven […]