ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานโปรแกรมซิมมินิแพลนท์ : กรณีศึกษา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

Factors Affecting Pr […]

ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Students’ Attitudes […]

พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี

Computer user’s Beha […]

ความต้องการและสภาพการใช้งานสารนิเทศของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Needs and Uses Condi […]