การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโน ด้วยวิธีประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน

Nanocapillary column […]