การเพิ่มผลิตภาพของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเทคนิคDMAIC กรณีศึกษา :โรงงานประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Productivity improve […]