การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อความภักดีตราสินค้า เครื่องโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การสื่อสารการตลาดแบบ […]

การตระหนักในตราสินค้า ทัศนคติและการประเมินของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Significance of […]

ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อคุณค่าตราสินค้าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

The Trademark Level […]