ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยใช้ทฤษฎี Captial Asset Pricing Model : CAPMกรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The relation between […]