ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี เปรียบเรียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวเอเชีย

Factors affecting th […]