แผนธุรกิจขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากผู้ก่อกำเนิดไปยังผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเขตจังหวัดสระบุรี

แผนธุรกิจขนส่งสิ่งปฏ […]