ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อสินค้า 7-Catalog ของผู้บริโภคในจังหวัดตราด

Factors affecting pu […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นผู้จำหน่ายอิสระในธุรกิจขายตรง บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด

Factors Affecting th […]

ประสิทธิผลในการทำงานขายของนักธุรกิจหรือผู้จัดจำหน่ายอิสระของบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นในประเทศไทย

Sales Efficiency of […]

ศึกษาความพึงพอใจของผู้จำหน่ายอิสระที่มีต่อผลประโยชน์ตอบแทนของธุรกิจขายตรงหลายชั้นกรณีศึกษา : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (สาขาดอนเมือง)

Freelance Salesperso […]