พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักร

Tourist Foreigners B […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดภูเก็ต

Factors Tourist’s De […]

พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการซื้อสินค้าที่ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา)

Foreign Tourists Exp […]

คุณภาพการรับบริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

The Quality of Servi […]

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอำเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Factors that Affect […]

ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Behavior of Fore […]