ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีในเรื่องระบบคุณภาพกับระดับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

Relationship between […]

วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักบัญชีด้านนโยบายบัญชีตามหลักความระมัดระวังและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Analysis of Accounta […]