การพัฒนาจริยธรรมทางวิชาชีพสัตวศาสตร์ : กรณีศึกษา – การใช้หลักสูตรจริยธรรมและสวัสดิภาพสัตว์เพื่อปรับทัศนคติต่อสัตว์ของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์

Development of profe […]

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Opinions Concerning […]