เครื่องกวนน้ำพริงแกงไตปลาสำเร็จรูปแบบปรับความเร็วและปริมาณแก๊ส

Velocity and Gas Adj […]

การศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์และปัจจัยร่วมต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป

The Study on Packagi […]