การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในดินเพาะกล้าไม้โดยใช้น้ำร้อนที่ได้จากพลังงานรังสีอาทิตย์

Study of heat transf […]

ดัชนีบงชี้ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบสำหรับการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำร้อนและงานซ่อมบำรุง

The index performanc […]