การวิเคราะห์ปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันและพรีวัลคาไนเซซันของยางธรรมชาติโปรตีนต่ำโดยใช้เทคนิคคาร์บอน-13 นิวเคลียร์แมกเนติกเรโศแนนซ์สเปกโตรสโคปีในสภาวะน้ำยาง

Characterization on […]

ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดตราสยามของหมู่บ้านพรธิสาร เขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Factor on Purchasing […]