การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรในกระบวนจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบของ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด(อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์)

Increase the Efficie […]