รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ศิรินภา จันทร์จิ […]

ความสัมพันธ์ของผลการดำเนินงานและคุณภาพกำไรต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

Relationship among p […]

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษ กรณีศึกษา : คลินิกพิเศษทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว

Overall Operation An […]