หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (จี.เอ็ม.พี) กับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน

Good Manufacturing P […]

ศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Operation Potential […]