ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างงานผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แนวจิตรกรรมไทย

Problem and obstacle […]