ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน : กรณีศึกษา บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)

เบญจวรรณ กาญจนเลขา