การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมี :กรณีศึกษา ตำบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก

The comparison of co […]