การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

A comparison on acad […]