ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ที่มีต่อสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลรูปแบบใหม่(สิทธิประโยชน์ประกันสังคมร่วมกับสวัสดิการบริษัทฯ)

The Employee’s Opini […]