ผลกระทบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ต่อผู้ให้บริการ กรณีศึกษา : ร้านอินเทอร์เน็ตใน เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

Effect of Computer C […]