การใช้อำนาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551:ศึกษาเฉพาะกรณีการค้น

การใช้อำนาจของนายทะ […]

ผลกระทบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ต่อผู้ให้บริการ กรณีศึกษา : ร้านอินเทอร์เน็ตใน เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

Effect of Computer C […]

ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550ในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต: กรณีศึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

The Survey of People […]

ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Students’ Attitudes […]