พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวัยทำงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Taking nutrition sup […]

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารญี่ปุ่นของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Factors Affecting Se […]

พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเสริมเพื่อการควบคุมน้ำหนักในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Consumer Behavior of […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

The influence of the […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Factors In […]