ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวขาว BB Cream ชนิดทาหน้า ของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

The factors that inf […]

พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Packed Rice Purchasi […]

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี

The Influencing fact […]