การสร้างเครื่องผลิตแผ่นวัสดุอัดเรียบจากเศษพลาสติกและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานกระดาษ : ตอนที่ 1 เรื่องการศึกษาการขึ้นรูปแผ่นวัสดุอัดเรียบ

Construction of Mach […]

การสร้างเครื่องผลิตแผ่นวัสดุอัดเรียบจากเศษพลาสติกและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานกระดาษ : ตอนที่ 2 เรื่องการสร้างเครื่องจักรในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

Construction of mach […]

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดแผ่น กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติรัตน์โปรดักส์

Factors Affecting th […]

แผนธุรกิจการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลภาชนะพลาสติกประเภทขวด PET

แผนธุรกิจการจัดตั้งโ […]