การปรับปรุงค่าหน่วงเวลาและการตอบสนองทางความถี่ของวงจรอนาล็อกโดยการใช้ฟังก์ชั่นถ่ายโอน แบบลำดับเศษส่วนย่อย

Improvement delay ti […]

การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิในเตาปลูกผลึกโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

The Development of T […]