เครื่องควบคุมการผสมและจ่ายสารละลายธาตุอาหารอัตโนมัติระบบฟัซซี่สำหรับ การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

A Fuzzy Logic Contro […]