การถ่ายเทมวลสารในระหว่างการย้อมสีผ้าที่ใช้ฟางข้าวเป็นตัวดูดซับชีวภาพและผลกระทบของการดูดซับต่อคุณภาพสีของผ้า

By สุพรรา มีถาวร และ […]

การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าวด้วยวิธีทางชีวภาพร่วมกับกรรมวิธีโซดา

Pulp production from […]

แผ่นอัดจากใยมะพร้าว ชานอ้อย ฟางข้าว และแกลบ

Compressed Sheets Fr […]

การศึกษาทดลองกระบวนการหมักเอทานอลจากฟางข้าวและชานอ้อย

An Exploratory Study […]

การหมักเอทานอลแบบรวมปฏิกิริยาจากกากมันสำปะหลัง

Ethanol Simultaneous […]