ภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ผ่านธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Impact of Corporate […]

การสื่อสารการตลาดระดับท้องถิ่นกับภาพลักษณ์ขององค์กร : กรณีศึกษา บริษัท เอส. บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด สาขาภูเก็ต

The Local Marketing […]