ภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

Image of students of […]

การโฆษณาที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีผลต่อภาพลักษณ์ธุรกิจสายการบิน กรณีศึกษา สายการบินไทยแอร์เอเชีย

Celebrity Endorsemen […]

การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ในการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผู้รับบริการ

A comparison study b […]

การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ : กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Perception on image […]

การสื่อสารการตลาดระดับท้องถิ่นกับภาพลักษณ์ขององค์กร : กรณีศึกษา บริษัท เอส. บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด สาขาภูเก็ต

The Local Marketing […]

ภาพลักษณ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในมุมมองของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Image of Toyota Moto […]

ภาพลักษณ์ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการปรับภาพลักษณ์ใหม่ในมุมมองของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

TMB Bank Public Comp […]