การศึกษาการตรวจหาวัตถุที่อยู่บนสุดของภาพที่ทับซ้อนโดยใช้เทคนิคมาร์จินอลสเปซและมอร์โฟโลยี

Studying of top obje […]