การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมกรณีศึกษาในภาคตะวันออกจังหวัดระยองและชลบุรี

The Study of Informa […]