ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษีภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรภาค 1

The Problems of Tax […]

ศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29: กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้เช่าและบริษัทผู้เช่า

The Comparative Stud […]