เทคโนโลยีสารสนเทศในสหัสวรรษใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Technology at the Ra […]

การใช้เทคนิคแผนผังมโนมิตในการศึกษาการปรับโครงสร้างความรู้และการเปลี่ยนมโนมติในวิชา “สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

Using Concepts Mappi […]

แรงจูงใจในการเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

Students’ Motives in […]

การสร้างเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนครด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ

The Enhancement and […]