การศึกษาการตรวจหาวัตถุที่อยู่บนสุดของภาพที่ทับซ้อนโดยใช้เทคนิคมาร์จินอลสเปซและมอร์โฟโลยี

Studying of top obje […]

การค้นหาตำแหน่งของป้ายทะเบียนรถยนต์โดยใช้เทคนิคมอร์โฟโลยีแบบหักล้าง

License Plate Locati […]