ผลกระทบต่องบการเงินจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16(ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจโรงแรม

The effects on finan […]

ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์

ผลกระทบของมาตรฐานการ […]